Algemene voorwaarden

Webgids
Webwatch

Algemene voorwaarden

Laatste update 04-21-2018
Webwatch.be (hieronder "Plateform") is een initiatief van Giuseppe De Luca
Rue des moulins 20 (webwatch.be@gmail.com / Telephone : +32479593891)
1. Reikwijdte
Deze algemene voorwaarden (hierna de "Voorwaarden") zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie door een gebruiker (hierna "Gebruiker"). Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker deze Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de hierin vermelde rechten en verplichtingen. Het kan bij wijze van uitzondering worden afgeweken van de bepalingen van de AV door een schriftelijke overeenkomst. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of verwijdering van clausules waarop zij betrekking hebben en geen invloed hebben op de toepassing van de andere bepalingen van de TOU. We behouden ons het recht voor om onze Algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar we verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.
2. Platform
a. Toegang en navigatie
We nemen alle redelijke en noodzakelijke stappen om de goede werking, beveiliging en toegankelijkheid van ons platform te waarborgen. We kunnen echter geen garanties bieden voor absolute operabiliteit en daarom moeten we onze aandelen beschouwen als gedekt door een middelenverbintenis. Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen die aanwezig zijn op het Platform. We behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te allen tijde te beperken of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.
b. Content
Webwatch bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en besteedt veel zorg aan de informatie daarop. We nemen alle mogelijke stappen om ons platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie daarop door derden wordt verstrekt. We behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder dat er aansprakelijkheid ontstaat. Webwatch kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie die op het Platform aanwezig is. Het is daarom mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende nauwkeurig of actueel is. Daarom kan Webwatch niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, die de Gebruiker zou lijden door de informatie die op het Platform aanwezig is. Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, vragen we u ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen zodat we passende maatregelen kunnen nemen. Elke download van het Platform vindt altijd plaats op risico van de Gebruiker. Webwatch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit dergelijke downloads, zoals gegevensverlies of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van laatstgenoemde zijn.
c. Services gereserveerd voor geregistreerde gebruikers
1) Registratie
Toegang tot bepaalde diensten wordt bepaald door de registratie van de Gebruiker. Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn exclusief voorbehouden aan juridisch gekwalificeerde personen die het online beschikbare registratieformulier op het Platform en deze Voorwaarden hebben ingevuld en gevalideerd. Bij registratie stemt de Gebruiker ermee in om nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en actuele informatie over zijn persoon en zijn burgerlijke staat te verstrekken. De gebruiker moet ook een regelmatige controle van de gegevens over hem uitvoeren om de nauwkeurigheid te behouden. De Gebruiker moet een geldig e-mailadres opgeven waarop het Platform een ??bevestiging van zijn registratie naar zijn diensten stuurt. Een e-mailadres kan niet meerdere keren worden gebruikt om u aan te melden voor services. Alle communicatie door het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Laatstgenoemde verbindt zich er derhalve toe om regelmatig de berichten op dit e-mailadres te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te reageren. Per natuurlijke persoon is slechts één registratie toegestaan. De gebruiker krijgt een identificator toegewezen waarmee hij toegang heeft tot een ruimte waarvan de toegang voor hem is gereserveerd (hierna "Persoonlijk gebied" genoemd), naast het invoeren van zijn wachtwoord. De identificatie is definitief, maar het wachtwoord kan online door de gebruiker in zijn persoonlijke zone worden gewijzigd. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de Gebruiker stemt er dus mee in dit niet aan derden te communiceren. Webwatch behoudt in elk geval de mogelijkheid om een ??aanvraag voor registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving door de Gebruiker van de Voorwaarden.
2) Uitschrijving
De regelmatig geregistreerde gebruiker kan op elk moment de uitschrijving aanvragen door de speciale pagina in zijn persoonlijke ruimte te bezoeken. Elke afmelding van het Platform wordt van kracht nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld, binnen de volgende termijn: 365 dagen.
3. Links naar andere websites
Het platform kan links of hyperlinks bevatten naar externe websites. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie is tussen Webwatch en de externe website of dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van dergelijke externe sites. Webwatch heeft geen controle over externe websites. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van hyperlinks en hun uiteindelijke bestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het platform. We kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade.
4. Intellectueel eigendom
De structurering van het Platform, maar ook teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, databases, computerapplicaties, enz. Die het samenstellen of die toegankelijk zijn via het Platform zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten voor intellectueel eigendom. Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, handelsmerken en diensten aangeboden door het Platform, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, behalve voor items die uitdrukkelijk zijn aangeduid als royalty- gratis op het platform.
De Platformgebruiker krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, zijn Gebruikers niet bevoegd om de beschermde elementen te wijzigen, reproduceren, vertalen, verspreiden, verkopen, communiceren aan het publiek, geheel of gedeeltelijk.
Het is de Gebruiker verboden om gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk ervan wijzigen of waarschijnlijk zullen wijzigen.
5. Bescherming van persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die door de Gebruiker worden verstrekt tijdens zijn bezoek of het gebruik van het Platform worden uitsluitend door Webwatch verzameld en verwerkt voor interne doeleinden. Webwatch verzekert zijn gebruikers dat het het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat het zich er altijd toe verbindt om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren. Webwatch verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving op dit gebied na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens. De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.
6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Webwatch gevestigd is.
7. Algemene bepalingen
Webwatch behoudt zich het recht voor om het Platform en bijbehorende services op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of stop te zetten.
In geval van schending van de gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, behoudt Webwatch zich het recht voor om passende sancties en herstelmaatregelen te nemen. Webwatch behoudt zich specifiek het recht voor om de Gebruiker tijdelijk of permanent toegang tot het Platform of onze diensten te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder kennisgeving worden genomen. Ze kunnen de verantwoordelijkheid van Webwatch niet nemen of aanleiding geven tot enige vorm van compensatie.
De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze TOS heeft geen invloed op de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige en soortgelijke bepaling.